Ліцензійний договір

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір регулює взаємовідносини між Ліцензіаром та Ліцензіатом в питанні використання останнім Контенту Ліцензіара.

1.2. В цьому Договорі терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

1.2.1. автор(и) Контенту – особа(и), яка(і) створила(и) Контент;

1.2.2. власник(и) Контенту – особа(и) якій(им) належать майнові права на Контент;

1.2.3. контент – статті, пости, записи, коментарі, оголошення, заявки, теми на форумах, відповіді на форумах та інші письмові твори; аудіовізуальні твори; твори архітектури та графіки; фотографічні твори; ілюстрації, карти, плани, ескізи; компіляції даних (бази даних), інші твори, що визнаються законом об’єктами авторського права або можуть визнаватися законом такими об’єктами;

1.2.4. Контент Ліцензіара або Контент – статті, пости, записи, коментарі, оголошення, заявки, теми на форумах, відповіді на форумах та інші письмові твори; аудіовізуальні твори; твори архітектури та графіки; фотографічні твори; ілюстрації, карти, плани, ескізи; компіляції даних (бази даних), інші твори, що визнаються законом об’єктами авторського права або можуть визнаватися законом такими об’єктами, які були передані Ліцензіаром Ліцензіату через Сайт або розміщені Ліцензіаром на Сайті Ліцензіата;

1.2.5. контент Сайту – весь контент розміщений на Сайті;

1.2.6. Користування Сайтом – будь-яка дія або сукупність дій, таких як  перегляд контенту Сайту, розміщення Контенту на Сайті, передача Контенту Ліцензіату через Сайт, завантаження контенту з Сайту, посилання на Сайт, підписка на Сайт.

1.2.7. Ліцензіар – будь-яка особа, яка користується Сайтом та за його допомогою передала Контент Ліцензіату або розмістила Контент на Сайті Ліцензіата;

1.2.8. Ліцензіат – Товариство з обмеженою відповідальністю «Арсел» (Код ЄДРПОУ 44150210), юридична та поштова адреса: 04074, Київ, вул. Попова, 17, кв. 61;

1.2.9. Сайт – https://arsel.com.ua/;

1.2.10. Сторони – Ліцензіар та Ліцензіат при спільному згадуванні;

1.2.11. третя особа – будь-яка фізична чи юридична особа крім Ліцензіара та Ліцензіата.

1.3. В порядку та на умовах цього Договору, Ліцензіар безоплатно надає невиключну ліцензію Ліцензіату, що дає право останньому використовувати Контент, який Ліцензіар передав Ліцензіату через Сайт або розмістив на Сайті Ліцензіата, по всьому світу.

1.4. В ліцензію входять наступні способи використання Контенту:

1.4.1. опублікування (випуск у світ);

1.4.2. відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

1.4.3. переклад;

1.4.4. переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

1.4.5. включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

1.4.6. публічне виконання;

1.4.7. продаж, передання в найм (оренду) тощо;

1.4.8. імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

1.5. Ліцензіар дає свою однозначну згоду на те, що Ліцензіат може видавати будь-яким третім особам, в тому числі на умовах таких третіх осіб, письмове повноваження на використання Контенту (субліцензію).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

2.1. Ліцензіар має право:

2.1.1. використовувати свій Контент на власний розсуд;

2.1.2. розірвати Договір у випадках та в порядку передбаченому Договором або законом;

2.1.3. прийняти зміни та/або доповнення внесені Ліцензіатом в цей Договір.

2.2. Ліцензіар зобов’язується:

2.2.1. виконувати всі положення цього Договору з моменту початку його дії;

2.2.2. повідомляти Ліцензіата про видачу Ліцензіаром кожної невиключної ліцензії або субліцензії третім особам;

2.2.3. нести всю відповідальність, в тому числі майнову, перед будь-якими третіми особами, які звернуться до Ліцензіата з приводу неправомірного використання Контенту Ліцензіатом;

2.2.4. компенсувати Ліцензіату всі збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникнуть в Ліцензіата в результаті неналежного виконання Ліцензіаром цього Договору.

2.2.5. в становлений цим Договором строк розірвати Договір, у разі незгоди з внесеними Ліцензіатом змінами та/або доповненнями;

2.2.6. вказати автора Контенту, якщо він не є його автором або інших авторів, якщо авторські права на Контент належать не тільки Ліцензіару;

2.2.7. вказати власника Контенту, якщо він не є його власником або інших власників, якщо майнові права на Контент належать не тільки Ліцензіару.

2.3. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

3.1. Ліцензіат має право:

3.1.1. використовувати Контент, з моменту його отримання від Ліцензіара через Сайт або розміщення Контенту Ліцензіаром на Сайті Ліцензіата, у спосіб передбачений цим Договором;

3.1.2. вносити зміни та/або доповнення в Договір;

3.1.3. не згадувати ім’я Ліцензіара, та/або автора(ів) Контенту, та/або власника(ів) Контенту при використанні Контенту;

3.1.4. відмовитися від Договору з Ліцензіаром в порядку та на умовах визначеному цим Договором;

3.2. Ліцензіат зобов’язується:

3.2.1. не пізніше 10 (десяти) робочих днів, що починається з дати введення в дію змін та/або доповнень внесених Ліцензіатом до Договору, повідомити про такі зміни та/або доповнення Ліцензіара;

3.2.2. не використовувати Контент після закінчення строку дії Договору або його односторонньому розірванні будь-якою із Сторін.

4. ГАРАНТІЇ

4.1. Ліцензіар гарантує що він:

4.1.1. є одноосібним власником Контенту та має право укладати цей Договір на визначених в ньому умовах, або;

4.1.2. отримав відповідний письмовий дозвіл від власника(ів) Контенту, який надає йому право укласти цей Договір, в тому числі, якщо він є одним з власників Контенту.

4.2. Ліцензіар гарантує, що він є одноосібним автором Контенту у випадку, якщо він не вказав Ліцензіату автора(ів) (співавтора(ів)) Контенту при укладенні цього Договору.

4.3. Ліцензіар гарантує, що Контент не є плагіатом;

5. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ СТОРОНАМИ

5.1. Ліцензіар має право відмовитись від Договору та розірвати його в односторонньому порядку. Про бажання розірвати Договір Ліцензіар обов’язково письмово повідомляє Ліцензіата не пізніше як за місяць до дня розірвання Договору. Повідомлення про розірвання Договору надсилається Ліцензіаром Ліцензіату на його поштову адресу зазначену в Договорі, обов’язково, через АТ «Укрпошта» листом з повідомленням про вручення.

5.2. Ліцензіар зобов’язаний не пізніше одного робочого дня з дати отримання повідомлення від Ліцензіата про введення в дію змін та/або доповнень до Договору, відмовитися від Договору та розірвати його, у разі незгоди Ліцензіара з внесеними змінами та/або доповненнями. Письмове повідомлення про розірвання Договору надсилається Ліцензіаром Ліцензіату на його поштову адресу зазначену в Договорі, обов’язково, через АТ «Укрпошта» листом з повідомленням про вручення.

5.3. Ліцензіат в будь-який момент має право розірвати Договір з Ліцензіаром. Про розрив Договору ліцензіат повідомляє Ліцензіара способом визначеним п. 6.5. Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним з дати відправки такого повідомлення з Email Ліцензіата.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір вважається укладеним Сторонами та починає свою дію з дати отримання Ліцензіатом Контенту від Ліцензіара через Сайт або розміщення Контенту на Сайті Ліцензіата.

6.2. Цей договір діє протягом 5 (п’яти) років починаючи з дати його укладення. У випадку, якщо жодна Сторона за місяць до припинення дії цього Договору не заявить про відмову від пролонгації цього Договору, то цей Договір пролонгується на той самий строк, на тих саме умовах.

6.3. Всі суперечки, які виникають між Сторонами під час дії цього Договору, Сторони домовляються вирішувати шляхом перемовин. Якщо ж суперечка не може бути вирішена шляхом перемовин, в такому разі вона вирішується судом в порядку передбаченому законодавством.

6.4. За невиконання або неналежне виконання положень цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.5. Всі повідомлення, що стосується цього Договору, Ліцензіат надсилає Ліцензіару  на його Email. Сторони вважають, що датою отримання Ліцензіаром будь-якого повідомлення надісланого Ліцензіатом, є дата відправки повідомлення з Email Ліцензіата на Email Ліцензіара.

6.6. Контент вважається переданим Ліцензіаром Ліцензіату та таким, що може використовуватись останнім в момент його отримання Ліцензіатом або розміщення Ліцензіаром Контенту на Сайті Ліцензіата.

6.7. У разі передачі Контенту через Сайт Ліцензіату та/або розміщення Контенту на Сайті Ліцензіата Ліцензіаром після того, як він розірвав Договір на будь-якій підставі цього Договору або закону, в такому разі Сторони вважають, що вони уклали новий Договір на зазначених в ньому умовах.

6.8. Разом з цим Договором Ліцензіар також приймає Правила та умови використання Сайту та Політику конфіденційності.

6.9. Ліцензіар підтверджує, що розуміє весь текст цього Договору.

6.10. Питання, що не врегульовані цим Договором регулюються законом.