Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика регулює  правові відносини, між Товариством та Користувачем, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних Користувача, які він передає Товариству через Сайт.

1.2. В цій Політиці терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

1.2.1. Запит – Запит «Про надання доступу до персональних даних Користувача»;

1.2.2. Заява – Заява «Про відкликання згоди на обробку персональних даних Користувача Товариством»;

1.2.3. зовнішні ресурси – будь-які ресурси (онлайн, офлайн), що належать третім особам або Товариству, крім Сайту;

1.2.4. Користувач – будь-яка особа, яка користується Сайтом та надала через відповідні форми Сайту свої персональні дані Товариству;

1.2.5. обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.2.6. персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований;

1.2.7. Політика – Політика конфіденційності;

1.2.8. Сайт – https://arsel.com.ua/;

1.2.9. Сервіси Сайту – це скорочення має значення визначене в Правилах та умовах використання Сайту, які Користувач приймає разом з цією Політикою;

1.2.10. Сторони – Товариство та Користувач при спільному згадуванні;

1.2.11. Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «Арсел» (Код ЄДРПОУ 44150210), юридична та поштова адреса: 04074, Київ, вул. Попова, 17, кв. 61;

1.2.12. третя особа – будь-яка особа, за винятком Користувача і Товариства.

1.3. Товариство збирає персональні дані Користувачів за допомогою відповідних форм розміщених на Сайті з метою – надання Товариством Користувачу всіх можливостей для максимально ефективного використання Сервісів Сайту.

1.4. Товариство нікому не передає, не дає доступу та не поширює персональні дані Користувачів, крім  випадків визначених цією Політикою та законом.

1.5. Персональні дані Користувача, які збирає або може збирати Товариство:

1.5.1. прізвище;

1.5.2. ім’я;

1.5.3. по батькові;

1.5.4. номер телефону;

1.5.5. еmail;

1.5.6. адреса (місцезнаходження будинку, номер будинку, номер квартири);

1.5.7. IP адреса.

1.6. Інші дані, які можуть вважатися персональними.

2. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА НА ОБРОБКУ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ

2.1. Відправивши Товариству через Сайт свої персональні дані, Користувач таким чином надає свою однозначну згоду на їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) в визначених цією Політикою випадках, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем Товариством.

2.2. Користувач надає свою однозначну згоду на те, що його персональні дані, що визначені нижче, можуть публікуватися на Сайті, а також на зовнішніх ресурсах, що означає можливість передачі визначених нижче персональних даних Користувача третім особам, для їх подальшої обробки такими третіми особами, на умовах таких третіх осіб, за наступних умов:

2.2.1. Ім’я – публікується на Сайті за умови, якщо Користувач публікує свої коментарі на Сайті, або публікує теми на форумі Сайту, або публікує свої відповіді на форумі Сайту;

2.2.2. IP адреса – публікується на Сайті за умови публікації Користувачем тем на форумі Сайту та відповідей на форумі Сайту;

2.2.3. адреса (крім номеру квартири) – публікується в оголошеннях про продаж об’єкту нерухомості як на Сайті, так і на зовнішніх ресурсах.

Крім того, на Сайті можуть використовуватись сервіси третіх осіб, зокрема але не виключно – сервіси Google, і в зв’язку з цим, Товариство може передавати таким третім особам всі необхідні їм персональні дані (інформацію) Користувача, на що Користувач дає свою згоду. Детальніше про те, як Google обробляє інформацію, яка поступає із сайтів та додатків, що використовують їх сервіси, Користувач може дізнатися тут.

2.3. Відправивши Товариству через Сайт свої персональні дані, Користувач таким чином надає Товариству свою однозначну згоду на те, що Товариство має право не повідомляти Користувача про здійснену Товариством передачу персональних даних Користувача третім особам.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач має право:

3.1.1. отримувати від Товариства відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

3.1.2. в порядку визначеному цією Політикою, відкликати згоду на обробку своїх персональних даних;

3.1.3. оскаржувати в установленому законом порядку відмову Товариства від надання Користувачу доступу до переліку його персональних даних, які обробляються Товариством або зупинення їх обробки.

3.2. Користувач має інші права, стосовно своїх персональних даних, передбачені законом.

3.3. Користувач зобов’язаний:

3.3.1. надавати Товариству тільки перевірені та правдиві персональні дані;

3.3.2. не пізніше 3 (трьох) робочих днів подати Заяву Товариству у разі незгоди Користувача із змінами та/або доповненнями внесеними в Політику Товариством.

3.4. Користувач може мати інші зобов’язання передбачені цією Політикою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

4.1.1. збирати персональні дані Користувачів та обробляти їх відповідно до цих Правил;

4.1.2. вносити будь-які зміни та доповнення в Політику без згоди Користувача;

4.1.3. відмовити Користувачу у наданні доступу до переліку його персональних даних, які обробляються Товариством або зупиненні обробки персональних даних у випадку, якщо для такої відмови є підстави.

4.2. Товариство може мати інші права передбачені цією Політикою та законом.

4.3. Товариство зобов’язується:

4.3.1. забезпечити захист персональних даних Користувача від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

4.3.2. повідомити Користувача про внесення змін та/або доповнень в Політику.

4.3.3. видалити персональні дані Користувача за його вимогою в порядку та на умовах передбачених цією Політикою.

4.3.4. надати Користувачу доступ до переліку його персональних даних, які обробляються Товариством в порядку визначеному цією Політикою.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧУ ДО ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Доступ до персональних даних Користувачу надається Товариством Користувачу на підставі Запиту.

5.2. Запит складається Користувачем в письмовій формі та направляється Товариству виключно поштовим відправленням з повідомленням про вручення через АТ «Укрпошта».

5.3. В Запиті Користувач зазначає:

5.3.1. прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує Користувача, який подає Запит;

5.3.2. прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати Користувача, стосовно якого подається Запит;

5.3.3. перелік персональних даних, що запитуються;

5.3.4. мету та/або правові підстави для запиту.

5.4. Отримавши Запит, Товариство розглядає його та не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання Запиту надає Користувачу:

5.4.1. перелік персональних даних Користувача, які обробляються товариством, або;

5.4.2. мотивовану відмову від надання переліку персональних даних Користувача.

5.5. Відповідь на Запит Користувача Товариство надає на Email Користувача.

6. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

6.1. Персональні дані Користувача перестають оброблятися Товариством та видаляються з Сайту, а також усіх баз даних Товариства де вони зберігаються на підставі Заяви, яку Користувач подає Товариству.

6.2. Заява, яку Користувач подає Товариству складається ним у письмовій формі та направляється Товариству виключно поштовим відправленням з повідомленням про вручення через АТ «Укрпошта».

6.3. В Заяві Користувач зазначає:

6.3.1. прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує Користувача, який подає Заяву;

6.3.2. прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати Користувача, стосовно якого подається Заява;

6.3.3. вказівка Користувача про припинення Товариством обробки його персональних даних з їх подальшим видаленням;

6.4. Отримавши Заяву, Товариство розглядає її та не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання Заяви надає Користувачу:

6.4.1. відповідь про те, що персональні дані Користувача Товариством не обробляються та, що вони видалені з Сайту та усіх баз даних Товариства де вони були розміщені;

6.4.2. мотивовану відмову від припинення обробки персональних даних Користувача та їх видалення.

6.5. Відповідь на Заяву Користувача Товариство надає на Email Користувача, при цьому видаляючи такий Email після відправки відповіді Користувачу.

6.6. Товариство перестає обробляти персональні дані Користувача, видаляє їх з Сайту, а також усіх баз даних Товариства, де вони зберігаються, та повідомляє про це Користувача не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів, починаючи з дати отримання Товариством відповідної Заяви від Користувача.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Персональні дані Користувача обробляються Товариством постійно до моменту звернення Користувача до Товариства с Заявою про припинення обробки його персональних даних.

7.2. Всі суперечки, які виникають між Сторонами під час дії цієї Політики, Сторони домовляються вирішувати шляхом перемовин. Якщо ж суперечка не може бути вирішена шляхом перемовин, в такому разі вона вирішується судом в порядку передбаченому законодавством.

7.3. Всі повідомлення та відповіді Користувачу, Товариство надсилає на його Email.

7.4. Питаннями припинення обробки персональних даних Користувача третіми особами, яким Товариство передало персональні дані Користувача, займається виключно Користувач і в Товариства з цього приводу немає перед Користувачем ніяких зобов’язань та відповідальності.

7.5. Користувач підтверджує те, що він розуміє текст цієї Політики в цілому і приймає її.

7.6. Окрім цієї Політики Користувач також приймає Правила та умови користування сайтом та Ліцензійний договір.

7.7. У випадку, якщо Користувач надав Товариству персональні дані третьої особи, він гарантує, що ознайомив таку третю особу з цією Політикою, Правилами та умовами використання Сайту та Ліцензійним договором, і що третя особа погодилась з ними та надала свою згоду Користувачу на передачу ним своїх персональних даних Товариству, для їх подальшої обробки останнім.

7.8. Питання, що не врегульовані цією Політикою регулюються законом.